2016-06-23

Lietuvos šaulių sąjungos 97 gimtadieniui ir šaulio dienai - birželio 2417 reikšmingiausių LŠS istorijos ir dabarties įvykių:

· Lietuvos šaulių sąjunga jau 97 metus tęsia 1919 m. birželio 27 d. įkurtos organizacijos veiklą.

· Vladas Putvinskis–Pūtvis 1919 m. rugpjūčio mėn. 20 d. pirmininkavo pirmajame šaulių susirinkime, kuriame buvo išrinkta pirmoji LŠS valdyba. Jis yra LŠS ideologijos kūrėjas, vienas iš organizacijos įkūrėjų ir pirmasis jos vadovas. 1999 m. rugsėjo 11 d. LŠS įkurtas Vlado Putvinskio-Pūtvio klubas.

· Pirmą kartą šauliai aktyviai pasireiškė ginant Lietuvos nepriklausomybę, kai 1919 m. rugpjūčio mėn. 28 d. dalyvavo likviduojant Polska organizacja wojskowa (POW) sukilimą Kaune.

· Istoriškai reikšmingas Lietuvos šaulių sąjungos ir jos narių vaidmuo atkuriant Lietuvos valstybę, ginant jos laisvę nepriklausomybės kovose su bolševikais, bermontininkais ir lenkais 1919–1920 metais.

· LŠS organizavo ir vykdė Klaipėdos krašto sukilimą 1923 metais. Šaulių dėka mes turime uostą ir priėjimą prie Baltijos jūros.

· Šaulių moterų veikla buvo nuolat tačiau nuo 1936 metų įgavo vis didesnę reikšmę pačioje Šaulių sąjungoje ir visuomenėje.

· Šauliai buvo aktyviausi 1941 m. birželio mėn. 23 d. sukilimo prieš sovietinius okupantus dalyviai.

· Laisvės kovotojų gretose šauliai organizuotai ginklu priešinosi Sovietų Sąjungos okupacijai 1944 – 1953 metais. Vėliau šauliai tęsė kovą su okupantais pavieniui praktiškai iki paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio-Siaubūno žūties (1965.III.17).

· Sovietmečiu represuota (nužudyta, nuteista, ištremta į Sibirą, persekiota ir pan.) tūkstančiai šaulių.

· Šauliai išeivijoje susiorganizavo ir atnaujino veiklą 1954 m. kovo mėn. 7 d. minėdami LŠS įkūrėjo Vladas Pūtvinskio–Pūtvio 25 mirties metines. Oficialiai ir viešai paskelbta Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje (LŠST).

· Žiaurios okupacijos laikmečiu LŠST visais įmanomais būdais stipriai priešinosi Sovietų Sąjungos okupacijai ir rėmė LŠS atsikūrimą Lietuvoje 1989 metais.

· 1989 m. rugsėjo 28 d. Kelmėje atsikūrusi LŠS šiandien vienija daugiau kaip 9 tūkstančius vyresnių nei 11 metų Lietuvos piliečių, veikiančių daugelyje Lietuvos savivaldybių.

· LŠS vaidino svarbiausią vaidmenį ginant atkurtąją Lietuvos Respublikos nepriklausomybę 1991 metais.

· Dabar yra svarbus LŠS indėlis į šalies nacionalinio saugumo užtikrinimą, atsižvelgiant į kintančius nacionalinio saugumo užtikrinimo poreikius, Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje.

· Šauliška tarnyba yra vienas iš būdų Lietuvos piliečiams vykdyti savo konstitucinę teisę ir pareigą ginti Tėvynę, įtvirtintą LR Konstitucijos 139 straipsnio pirmojoje dalyje.

· LŠS įstatymo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41841/WlYhJscakC 2009 metų redakcijos preambulėje Seimas apibrėžė organizacijos paskirtį.

· Pagal šiuo metu Respublikos Prezidentės pasirašomą Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 3, 7, 11, 13, 30, 31, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2440 šauliai nuo 2016-09-01 įgis teisę įsigyti ir turėti pusiau automatinius ginklus namuose.

Lietuvos šaulių sąjunga viena iš kelių Lietuvos organizacijų, kurios veikla Lietuvoje ir išeivijoje nenutrūko nuo įsikūrimo visus 97 metus. Tai rodo ypatingą jos pobūdį, reikalingumą ir populiarumą visuomenėje. Galime tik didžiuotis, kad priklausome tokiai ypatingai organizacijai.

Dr. Audrius Skaistys
LŠS Centro valdybos narys,
Vilniaus apskrities šaulių 10-osios rinktinės
Vilniaus kuopos vado pavaduotojas